Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Itä-Suomen tieteentekijät (ITTE) ry on akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Yhdistyksen jäsenistöä työskentelee yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla ja kolmannella sektorilla. Yhteisenä tekijänä jäsenistölle on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu asiantuntijuus. Yhdistys tekee työtä jäsentensä palkka-, sosiaali- ja työsuhdeturvaetujen puolesta. 

ITTE ry on Akavaan kuuluvan Tieteentekijöiden liiton (TTL) jäsenjärjestö. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa TTL:n ja sen paikallisosastojen, keskusjärjestönsä AKAVA:n, JUKO:n ja muiden Itä-Suomen yliopistossa toimivien ay-järjestöjen kanssa. Erityisen aktiivista yhteistyö on Informaatioalan akateemisten (INA) jäsenten kanssa. Yhdistys lisää vaikuttavuuttaan kasvattamalla jäsenmääräänsä ja edustamiensa henkilöstöryhmien järjestäytymisastetta yhdistykseen.  

Edunvalvonta

Yhdistys valvoo jäsenistönsä etuja luottamusmiesten kautta sekä osallistumalla aktiivisesti yliopiston toiminnan kehittämiseen hallintoelimissä. Paikallistasolla pyritään turvaamaan ja parantamaan väitöskirjatyötä tekevien nuorempien tutkijoiden, yliopisto-opettajien, tutkijatohtoreiden, yliopistotutkijoiden, yliopistonlehtoreiden ja muiden yhdistykseemme kuuluvien etuja. Erityinen huomio kiinnitetään lyhytaikaisessa palvelussuhteessa toimivien asemaan. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä työllistymistä myös yliopiston ulkopuolelle. Yhdistys edistää tasa-arvon toteutumista. Yhdistys vaikuttaa siihen, että tutkimus, koulutus ja muu toiminta olisivat eettisesti vahvalla pohjalla. Apurahatutkijoiden ja kansainvälisten jäsenten asemaan liittyviin erityiskysymyksiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota.  

Jäsenistön ja hallituksen yhteydenpito

Hallitus pitää yhteyttä jäsenistöönsä sähköpostin, jäsenkirjeiden, yhdistyksen WWW-kotisivujen ja Facebook-ryhmän avulla.  

Jäsentoiminta

Yhdistys järjestää vuonna 2018 jäsenille tarkoitettuja koulutus- ja virkistystilaisuuksia. ITTE:n tavoitteena on saada enemmän jäseniä mukaan osallistumaan erilaisten edunvalvonta- ja muiden tehtävien hoitamiseen. Hallitus päättää muusta mahdollisesta toiminnasta, mikäli jäsenet sellaista tahtovat. 


Itä-Suomen Tieteentekijät ry panostaa vuonna 2018 seuraaviin teemoihin:

  • ITTE puolustaa jäsenistönsä etua, palvelusuhteita ja toimintaedellytyksiä
  • ITTE aktivoi jäsenistöään lisäämällä vuorovaikutusta heidän kanssaan
  • ITTE lisää painoarvoaan jäsenrekrytoinnilla.
  • ITTE huomioi kansainväliset tutkijat ja jäsenet tiedotuksessaan ja toiminnassaan

Konkreettisia tavoitteita vuodelle 2018:

  • Järjestetään tapahtuma tai tempaus vähintään joka toinen kuukausi. Näitä ovat esimerkiksi nuorten tutkijoiden tapahtuma, tutkijaillat, kevätkokous, vapun avaus kuohuviinein ja teemakeskusteluin, elokuun retki, syksyn kv. tapahtuma, syyskokous, jouluglögi + teemakeskustelu