Lapin yliopiston hallituksen vaalit 8.11.2017


Yliopistonlehtori, dosentti Tapio Nykänen pyrkii keskiryhmästä Lapin yliopiston hallitukseen toimikaudelle 2018–2020. Hänen mielestään yliopiston johtamista pitäisi kehittää avoimeen suuntaan. Yliopiston strategisia valintoja Nykänen pitää onnistuneina.

Lapin yliopiston hallituksen vaalit järjestetään 8.11.2017. Ennakkoäänestyspäivät ovat 23.10. ja 1.11. Tapio Nykästä voit äänestää numerolla 24.

Olen niin sanotussa keskiryhmässä eli muun henkilöstön ryhmässä ehdolla Lapin yliopiston hallitukseen toimikaudelle 2018–2020. Taustayhteisöni on Lapin tieteentekijät, joka päätti syyskuun lopulla tukea ehdokkuuttani vaaleissa.

Ehdokkaana miellän edustavani yliopistolla työskentelevää tiedeyhteisöä. Tähän yhteisöön kuuluvat tutkijat ja opettajat sekä ne erilaisissa hallinto- ja muissa tehtävissä työskentelevät, joita ilman koko järjestelmä ei päivääkään pyörisi. Katson, että tiedeyhteisö on yliopiston subjekti, siis itse yliopisto. Johdon tehtävänä on taata yhteisön mahdollisuudet tieteen lähtökohdista nousevaan ja omaehtoiseen työskentelyyn.

Olen klassisen sivistysyliopiston vankkumaton kannattaja. Kiivaasti muuttuva maailma tarvitsee pitkäjänteistä tutkimustyötä, jonka hyödyt saattavat tulla esille vasta myöhemmin. Toisaalta yliopisto taipuu muihinkin asentoihin. Sivistysyliopiston sylissä voi toimia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja elinkeinoelämään ketterästi vaikuttava tutkimuslaitos. Myös yliopistojen strategioihin mahtuvat niin sivistystehtävät kuin nopeammat yhteiskunnan palvelemisen tavat. Olennaista on ymmärtää, että tutkijayhteisö on monimuotoinen. Erilaiset työn tekemisen tavat tulisi nähdä rikkautena, joka voi synnyttää uutta ja odottamatonta.

Nykyisiin kehitysprosesseihin suhtaudun kriittisen myönteisesti. Tiivistyvä yhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun kanssa sisältää mahdollisuuksia tutkimuksessa, opintopolkujen rakentamisessa ja monissa palveluissa. Samalla on oltava herkkä sen suhteen, millaisia näkemyksiä tiedeyhteisöllä on alojensa ja toimintatapojensa kehittämisestä. Tieteentekijöiden näkemykset perustuvat sisältöjen asiantuntemukseen ja usein kokemuksiin erilaisista yhteistyömalleista organisaatioiden välillä. Yhtä maltillinen tulisi olla korkeakoululain uudistuksessa, jota parhaillaan opetusministeriössä valmistellaan.

Lapin yliopiston strategisia valintoja pidän melko onnistuneina. Yliopiston omaleimainen profiili erottuu muista suomalaisista yliopistoista. Silti tilaa on jäänyt myös profiilin ulkopuolisille tutkimuksille ja kriittiselle otteelle, mikä on varmistettava myös jatkossa.  Yliopisto on sekä kansainvälistynyt että säilyttänyt vahvan alueellisen roolin. Molempia kehityssuuntia tulee edelleen tukea.

Muutoin yliopistoa on mielekästä kehittää nimenomaan kovatasoisena tutkimusyliopistona. Tämä takaa sen, että Lapin yliopisto säilyttää tai edelleen parantaa asemiaan kansallisessa kilpailussa elintilasta. Yliopistossa tehdään laadukasta tutkimusta jo nyt. Johdon toimena on varmistaa, että edellytykset sille edelleen paranevat.

Yliopistojen johtamisjärjestelmää toivoisin kehitettävän avoimeen suuntaan. Läpinäkyvyydellä ja ennakoivalla viestinnällä sekä vuoropuhelulla on huomattava merkitys työhyvinvoinnille, mikä puolestaan näkyy työn tuloksissa. Johtamisessa tulisi kaikkinensa lähteä siitä, että yliopisto on asiantuntijaorganisaatio, jonka osaamista on hyvä hyödyntää strategisissa päätöksissä ja myös tavoitteiden asettamisessa.

Toisaalta johtamisen olisi hyvä tukea nykyistä pitkäjänteisempien suunnitelmien ja rakenteiden kehittämistä niin yliopisto- kuin yksikkötasolla. Koko yliopistoelämää Suomessa vaivaa tempoilevuus, josta ei paikallisilla ratkaisuilla päästä täysin eroon. Silti voidaan pyrkiä edistämään tunnetta siitä, että työyhteisössä on pysyvyyttä ja tulevaisuudenuskoa.

Työskentelen yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa politiikkatieteiden yliopistonlehtorina ja vuodenvaihteesta alkaen tutkijana. Avustan myös Lapin yliopiston viestintäyksikköä, jonka lukuun olen tehnyt yleistajuisia juttuja yliopiston eri yksiköissä tehtävästä tutkimuksesta ja opetuksesta. Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa Arktisessa keskuksessa sekä Yleisradiolla toimittajana. Tunnen myös Lapin matkailuelämän ja erityisesti perinteiset elinkeinot sekä omakohtaisen kokemuksen että tutkimuksen kautta.

Viimeiset kolme vuotta olen toiminut Lapin tieteentekijöiden puheenjohtajana ja vuoden 2017 puolivälistä alkaen yliopiston johtoryhmän jäsenenä. Näiden toimien myötä tunnen sekä Lapin yliopiston että ympäröivän yhteiskunnan mahdollisuudet ja haasteet kohtuullisen hyvin. Uskon, että näkemyksilleni olisi käyttöä myös Lapin yliopiston hallituksessa.