Kansainvälinen toiminta

Tieteentekijöiden liiton tärkein vaikutuskanava Euroopan tasolla oli ETUCE:n korkeakoulusektorin pysyvä komitea (HERSC) (Higher Education and Research Standing Committee), jolla on keskeinen asema yliopistosektoria koskevissa kysymyksissä. Komitean kokouksissa on edelleen kestoteemana Bologna-prosessiin liittyvä valmistelutyö ja seuranta. Liitto on toiminut myös ETUCE:n alullepanemassa hankkeessa, jossa  rakennetaan eurooppalaista sosiaalista vuoropuhelua korkeakoulutuksen sektorilla. Vuoropuhelun aiheiksi valikoituivat sukupuolten välinen tasa-arvo, liikkuvuus ja nuorempien tutkijoiden toimintaympäristö.

Liitto toimii aktiivisesti Eurodoc-järjestössä, joka on nuorempien tutkijoiden edunvalvontajärjestö.

Pohjoismaisessa yliopistoalan etujärjestöjen yhteistyössä  käsitellään palkkavertailuja, paikallisia palkkaneuvottelukäytäntöjä, yliopistotyöntekijöiden ajankäyttöä, akateemista vapautta, urarakenteen kehitystä, yliopistojen rakenteellisia muutoksia ja yliopistojen rahoitusta.

Akavan ja Eurocadresin tehdään yhteistyötä asiakysymyksissä (Eurocadres on akateemisten ammattilaisten eurooppalainen edunvalvontajärjestö.) kuten EU:n tulevan tutkimusohjelman HORIZON 2020:n sisällön arvioinnissa ja IREER-hankkeessa, jolla pyritään edistämään tutkijoiden työoloja. Tarkoitus on kehittää tutkijoille yhteinen eurooppalainen työsopimusmalli, joka ottaisi huomioon tutkimustyön erityispiirteet ja joka lisäksi edistäisi liikkuvuutta.

Kansainvälinen edunvalvonta on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa, jonka tulokset näkyvät usein vasta vuosien päästä. Edunvalvonta perustuu vahvojen yhteistyöverkostojen rakentamiseen ja vastavuoroisuuteen, sekä keskeisten ay-periaatteiden, kuten solidaarisuuden ja tasa-arvon vaalimiseen.