Tiedotteet

8.5.2017 12.41

Liiton lausunto - tutkimuksen ja ylimmän opetuksen yhteyden tulee säilyä yliopistoissa

Tieteentekijöiden liitto kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta huomiota opetusyhteistyöhön ja henkilöstövaikutuksiin.

Yliopiston tulee varmistua siitä, että sen hankkima opetus on laadukasta.

Hallituksen esityksen mukaan yliopisto voisi jatkossa järjestää opetusta yhteistyössä toisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa tai hankkia sitä toiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. Mikäli opetus hankittaisiin sellaiselta suomalaiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta, joka antaa kyseistä opetusta myös omille opiskelijoilleen, yliopiston ei tarvitsisi koulutusvastuun toteuttamiseksi järjestää omaa opetusta näiltä osin. Yliopiston tulisi antaa pääosa sen koulutusvastuuseen kuuluvien tutkintojen ja alojen opetuksesta itse.

Tieteentekijöiden liitto esittää, että yliopistojen mahdollisuus hankkia opetusta ammattikorkeakouluilta tulee rajata koskemaan vain kandidaattitutkintoon kuuluvaa opetusta. Tällöinkin yliopiston tulee antaa pääosa ja sisällöllisesti keskeisimmät osat itse. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintorakenteiden tulee jatkossakin säilyä erillisinä.

Opetusyhteistyön lisääminen ja joustavammat opintopolut ovat Tieteentekijöiden liiton mielestä kannatettavia. Opetuksen hankkiminen ei saa johtaa siihen, että opetusta hankitaan sieltä, mistä se edullisimmin saadaan. Tällöin kärsii myös laatu. Opetusta hankkivalla yliopistolla tulee olla riittävä oma henkilöstö ja osaaminen koulutusvastuunsa aloilla. Opetuksen hankkimisen perusteena ei saa olla henkilöstön vähentäminen.

Tampere3 -kokonaisuuden muodostamisesta liitto toteaa: Yhdistyminen voi tuottaa nykyisiä tamperelaisia yliopistoja vahvemman monitieteisen tutkimusyliopiston. Potentiaalisten hyötyjen realisoimiseksi keskeistä on suojata perustuslain yliopistoille takaama itsehallinto sekä tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus.


Liiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle.Palaa otsikoihin