Tiedotteet

1.10.2018 15.42

Palkkausjärjestelmä uudistuu – mikä muuttuu

Henkilökohtaisen suoriutumisen alaraja ja suorituskategoriat

Aikaisemmat henkilökohtaisen suoriutumisen tasot vähenevät neljään kategoriaan. Tässä muuttuu siis sekä lukumäärä, että nimi. Suorituskategorioiden kuvaukset ovat myös muuttuneet jonkin verran aikaisemmista tasokuvauksista. Jatkossa henkiosa siis ilmaistaan suoraan prosenteissa, jotka jakautuvat seuraavalla tavalla kategorioiden sisälle: I6-19%, II 19,1-31%, III 31,1-42%,IV 42,1-50%. 

Alin suoriutumisprosentti nousee nollasta kuuteen prosenttiin ja yläraja 46,3 prosentista 50 prosenttiin. Tämä nostaa palkkoja epätasaisesti eri vaativuustasoilla. Neuvotteluissa sovittiin, että niille vaativuustasoille, joille alarajan nosto ei tuo vastaavaa kustannusvaikutusta, toteutetaan vastaava nosto vaativuuspalkkojen korotuksena, eli yleiskorotuksen luonteisena. Kevään sovintoehdotuksessahan tämä niin sanottu kompensaatioraha oli menossa henkilökohtaiseen palkanosaan. Tämä tarkoittaa vaativuusluokituksen mukaisten palkkojen nousua suuressa osassa ”JUKOlaisia” vaativuustasoja 0,36% (opettajat ja tutkijat) ja 0,34 % (muu henkilökunta) yleiskorotusta. Jäljelle jäävä osuus (0,14% opetutk ja 0,16% muu henkilöstö) käytetään paikallisesti vaativuusluokkien tai vaativuuslisien kautta. Erikseen sovittiin, että tämän ratkaisun vaativuuslisät ovat pysyviä. 

Tehtävän vaativuuden arviointi uudessa, aiemmin arvioidussa sekä muuttuneessa tehtävässä

Työntekijälle ilmoitetaan työsopimusta solmittaessa, pitääkö työnantaja tehtävää uutena tehtävänä, joka arvioidaan arviointiryhmässä 6 kk työsuhteen alkamisesta (jolloin vaativuus voi alentua tai nousta) vai jo aiemmin arvioituna tehtävänä (”vanha” tehtävä työnantajan näkökulmasta), jolloin työnantaja voi jälkikäteen ainoastaan nostaa vaativuutta. 

Tehtävän vaativuus otetaan uudelleen arvioitavaksi, jos esimies katsoo tehtävän muuttuneen riittävästi. Muutos voi tapahtua kertaheitolla tai vähitellen. Tehtävä voidaan ottaa arvioitavaksi myös, jos työntekijä itse tai luottamusmies sitä pyytää. Esimiehen tulee tehdä kirjallinen esitys vaativuustasosta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Henkilökohtaisen suorituksen arviointi

Kahden vuoden välein tapahtuvista arvioinneista luovuttiin ja työnantaja arvioi jatkossa työntekijät viiden vuoden välein edellisestä arvioinnista. Työntekijällä on kuitenkin oikeus itse pyytää arviointia kahden vuoden kuluttua edellisestä arvioinnista. 

Työsuhteen alkaessa työntekijä voi kuitenkin pyytää arviointia kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Määräaikaisten työsuhteiden jatkuessa yli kuuden kuukauden ajan arviointi suoritetaan mahdollisimman pian, jotta määräaikainen työsuhde ei ehdi päättyä ennen arvioinnin suorittamista.

Jatkossa yliopistot määrittelevät yliopistokohtaiset arviointijaksot, joiden aikana arvioinnit pääsääntöisesti suoritetaan. Arviointeja voidaan kuitenkin suorittaa myös muulloinkin, jos esimerkiksi esimies itse haluaa arvioida alaisensa suoriutumisen perusteella, työsuhteen alusta lukien tai määräaikaisten kohdalla.

Lisäksi, jos määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä jatkaa saman yliopiston palveluksessa vaativuustasoltaan vastaavassa tai vastaavan sisältöisessä tehtävässä, ei henkilökohtaisen palkanosan suuruus voi alentua. 

Palkanmaksu

Vaativuustason muuttuessa palkka maksetaan pääsääntöisesti työnantajan vahvistaman vaativuusarvioinnin perusteella esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta seuraavan kuukauden alusta lukien. 

Henkilökohtaisen palkanosan muuttuessa maksetaan työnantajan vahvistama henkilökohtainen palkanosa arviointijakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli arviointi suoritetaan muulloin, kuin arviointijakson yhteydessä, kuten määräaikaisten työsuhteiden osalta, palkka maksetaan esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Korotukset

1.1.2019 maksetaan 0,5% edellä kuvatulla tavalla. 1.6.2019 järjestely/paikallinen erä 0,85% käytetään paikallisesti henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla. 


Mia Weckman

lakimies, Tieteentekijöiden liitto


Palaa otsikoihin