Tiedotteet

8.6.2016

Yliopistojen työehtosopimuksen muutokset (kilpailukykysopimus)

Sopimuksen voimassaolo ja työryhmät

Yliopistojen työehtosopimuksen voimassaoloa jatkettiin vuodella. Sopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ilman yleiskorotuksia. Sopimuskaudelle sovittiin seuraavat työryhmät: palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, tilastoyhteistyöryhmä ja yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä.

24 tunnin työajan lisäys

Työaikaan liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. Muun henkilöstön työaikamääräyksiä muutetaan siten, että päivittäistä työaikaa pidennetään 6 minuutilla ja viikoittaista työaikaa 30 minuuttia työaikamuodot huomioon ottaen. Vastaavalla tavalla korotetaan ylityörajoja ja muutetaan vastaavia määräyksiä työajan lisäystä vastaavalla tavalla.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla, joten vuosityöaika on jatkossa 1624 tuntia. Opetustuntikattoihin tulee pienet lisäykset: Opetuspainotteisissa tehtävissä kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä on jatkossa 396 tuntia lukuvuodessa (aikaisemmin 392 tuntia lukuvuodessa). Professoreilla kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä on kuitenkin 142 tuntia lukuvuodessa (aikaisemmin 140 tuntia). Sellaisissa opetustehtävissä, joissa kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä on ollut sopimuksen voimaan tullessa ollut 448 tuntia, on uusi enimmäistuntimäärä 455 tuntia.

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksen palkkaa tai muita taloudellisia etuuksia koskevista vähimmäismääräyksistä voidaan sopia paikallisesti. Sopimuksen edellytyksenä on taloudellinen kriisitilanne, joka voi johtaa työvoiman käytön vähentämiseen. Sopiminen voi tulla kyseeseen, jos yliopiston toiminta ja yliopistolain mukaisten tehtävien hoito vaarantuvat yliopiston taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi uhaten yliopiston toimintaa ja työpaikkojen säilymistä. Tilanne täytyy todeta yksimielisesti yliopistokohtaisesti työnantajan ja pääluottamusmiesten välillä. Tällainen yliopistokohtainen sopimus voidaan tehdä vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen voimassaoloaikana työantaja ei saa irtisanoa (työsopimuslain 7 luvun 3 §:n nojalla) tai lomauttaa (työsopimuslain 5 luvun 2 §:n nojalla) työntekijöitä.


JUKO ry 9.6.2016 Yliopistojen yleinen työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018Palaa otsikoihin