Uutisia

3.4.2014

Indeksin puolituksen lisäksi yliopistoilta viedään 50 Me Suomen Akatemialle

Hallitus on 25.3.2014 sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuvat kehysriihessä sovitun mukaisesti 138 miljoonan kasvua tukevat toimet ja 100 miljoonan sopeutustoimet vuonna 2015. Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirtyy kokonaan valtiolle. Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko uudistetaan kehyskaudella. Oppivelvollisuusikä nousee ja korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti. Esiopetus muutetaan velvoittavaksi.

Valtio varautuu lisäpääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, enintään 75 miljoonalla vuosina 2014 ja 2015 (150 milj. euroa).

Aikuisten osaamisperustaa vahvistetaan 10 miljoonalla eurolla vuosina 2014 ja 2015.  Koulutusta suunnataan vailla perusasteen jälkeistä koulutusta oleville.

Yliopistojen perusrahoituksesta siirretään 50 miljoonaa euroa asteittain vuosien 2015 - 2019 aikana Suomen Akatemian kautta kilpailtuihin tutkimusmäärärahoihin siten, että vähennys yliopistojen rahoituksessa on kuluvan vuoden tasoon nähden 5 miljoonaa euroa vuonna 2015, 5 M€ vuonna 2016, 10 M€ vuonna 2017, 20 M€ vuonna 2018 ja 10 M€ vuonna 2019. Rahoituksen siirto yliopistoilta kasvattaa Suomen Akatemian myöntövaltuutta 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2015.  Samanaikaisesti Suomen Akatemian myöntövaltuutta alennetaan sopeuttamistoimenpiteenä 20 miljoonaa euroa vuosina 2015 ja 2016 sekä vuodesta 2017 alkaen 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 toimien kokonaisvaikutus Akatemian myöntövaltuuden lisäykseen on 30 miljoonaa euroa.

Tietovarantojen avaamiseen ja avoimen tieteen edistämiseen varataan kertaluonteisesti 3 miljoonan euron lisäpanostus.

Perusopetuksen laadun parantamiseen kohdistetut valtionavustukset puolitetaan. Vähennys on 57 miljoonaa euroa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotus puolitetaan, mikä pienentää valtion menoja 16,6 miljoonaa euroa. Aikuiskoulutuksen työelämän kehittämistehtävän määräraha (6,5 miljoonaa euroa) poistuu.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus vähenee vuoteen 2017 mennessä 56 miljoonaa euroa. Vapaan sivistystyön määrärahat vähenevät 18,5 miljoonalla eurolla vuonna 2017.

Määrärahoja vähennetään Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta 0,2 miljoonaa euroa, avustuksista yksityisten opetuksen järjestäjien käyttökustannuksiin miljoona euroa, yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittämisestä 2 miljoonaa euroa, työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrärahoista 0,5 miljoonaa euroa, ammatillisen koulutuksen kehittämisestä 0,1 miljoonaa euroa ja valtionavustuksista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 2 miljoonaa euroa.

Opintotukea ei myönnetä toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseksi korkea-asteella 1.8.2015 lukien.  Muutos vähentää opintotukimenoja vuoteen 2018 mennessä noin 11 miljoonaa euroa.

Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin kohdistetaan asteittain 15 miljoonaan euroon nouseva vähennys vuoteen 2017 mennessä. Vähennys vuonna 2015 on viisi, vuonna 2016 kymmenen ja vuosina 2017 ja 2018 15 miljoonaa / vuosi. OKM päättää vähennyksien kohdennuksen.

Veikkausvoittovaroihin kohdistuu vuonna 2015 yhteensä 10 miljoonan euron tuottoarvion pienennys, mistä aiheutuu leikkauksia kuluvan vuoden tasoon nähden taiteeseen ja kulttuuriin 4,3 miljoonaa, liikuntaan 2,8 miljoonaa, tieteeseen 1,9 miljoonaa ja nuorisotyöhön yksi miljoona.

Lisätietoja:

OKM:n tiedote kehysriihen 2014 päätöksistä

VM: julkisen talouden suunnitelma 2015-2018Palaa otsikoihin