Internationell verksamhet

Forskarförbundets viktigaste påverkningskanal på europeisk nivå har varit ETUCE:s permanenta kommitté (HERSC) (Higher Education and Research Standing Committee), som är det centrala organet i frågor som berör universitetssektorn. Som tidigare utgör förberedelserna inför och uppföljningen av Bolognaprocessen ett viktigt tema på kommittémötena. Vårt förbund har också medverkat i ett av ETUCE startat projekt som går ut på att bygga upp europeiska sociala dialoger i sektorn för högre utbildning. Till teman för dialogerna har valts jämställdhet mellan könen, mobilitet och verksamhetsmiljöer för yngre forskare.  

Förbundet deltar aktivt inom Eurodoc, som är intresseorganisationen för yngre forskare.

I det nordiska samarbetet mellan universitetssektorns intresseorganisationer behandlas lönejämförelser, lokal praxis under löneförhandlingar, hur universitetsanställda disponerar sin tid, akademisk frihet, karriärstegarnas utveckling, strukturella universitetsreformer och hur universiteten finansieras.

Förbundet samarbetar med Akava och Eurocadres i faktafrågor (Eurocadres är det europeiska intressebevakningsorganet för akademiskt yrkesfolk). Likaså deltar vi i bedömningen av innehållet i EUs kommande forskningsprogram HORIZON 2020 samt i IREER, ett projekt för främjande av arbetsbetingelserna för forskning. Avsikten är för forskare ta fram en enhetlig europeisk modell för arbetsavtal, där forskningsarbetets specifika karaktär beaktas och där också personernas mobilitet främjas. 

Internationell intressebevakning är till sin karaktär långsiktig verksamhet, vars resultat ofta först visar sig efter många år. Intressebevakning måste grundas på uppbyggnad av starka samarbetsnätverk och på interaktion, samt naturligtvis på de traditionella fackliga principerna som solidaritet och jämlikhet.