Kansi RU

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI 2016–2020

Forskarförbundet

 • erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar
 • övervakar medlemmarnas intressen och jämlika behandling
 • är den största personalorganisationen i universitets- och forskarsamfundet
 • är en eftertraktad och pålitlig samarbetspartner
 • värnar om den vetenskapliga grundforskningen och den forskningsbaserade informationens betydelse i samhället


Betydelsen av forskningsbaserad information ökar under strategiperioden och efterfrågan på forskare ökar i samhället.

Forskarnas verksamhetsmiljö blir dock allt svårare att hantera. De praktiska villkoren för forskning definieras vid sidan av löne- och arbetsvillkorsfrågorna av den statliga vetenskapspolitiken och dess resultatstyrningsmodeller. Undervisnings- och kulturministeriets resultatstyrning, strategiska ledning och profileringsåtgärder kringskär den akademiska friheten och jämlikheten inom utbildning. Universiteten och yrkeshögskolorna söker nya former av samarbete och gemensamma lärostigar. Samtidigt genomförs grundliga förändringar vid forskningsanstalterna.

Strategiperioden 2016–2020 präglas av dramatiska nedskärningar i forskning och utbildning. Förbundet arbetar för att finansieringen ska återställas till en sund nivå.

1. Ett förbund för medlemmarna

Förbundet erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar för att stärka forskarens roll.

 • Forskarna är ett samfund som förenas av produktion och tillämpning av vetenskaplig information och förståelse för betydelsen av vetenskaplig information i samhället. Medlemmar som arbetar i olika uppgifter och medlemmar som blivit arbetslösa kan betrakta Forskarförbundet som sitt andliga hem.
 • Förbundet och dess medlemsföreningar arbetar för att bli bättre kända i forskarsamfundet och på universiteten, men även bland studerande samt bland experter som är verksamma på andra områden. De informerar om förbundets mål och om fördelarna med medlemskapet med tanke på den enskilda forskaren.
 • Förbundets mål och tjänster utvecklas i dialog med medlemmarna.
 • Forskarna verkar aktivt i offentligheten.

2. Forskarförbundet som intressebevakare och som aktör i organisationsfältet

Förbundet är en stark bevakare av medlemmarnas intressen och en pålitlig samarbetspartner.

 • Förbundet övervakar jämlikt intressena för alla experter som arbetar på fältet inom undervisning, forskning, information och andra uppgifter. Förbundet arbetar för en bättre ställning för medlemmar i både vanliga och ovanliga anställningsformer och för arbetslösa medlemmar.
 • En forskare, även en ung forskare och en visstidsanställd forskare, ska ha möjlighet till en öppen, förutsebar och rättvis karriärutveckling. Arbetsgivarna ska förbinda sig vid sin personal och vid utveckling av sin personalpolitik. Karriärerna och förfarandena för att permanenta tjänster får inte avgränsas så att de endast gäller en minoritet bland undervisnings- och forskningspersonalen.
 • Universiteten ska ha ett flexibelt lönesystem så att lönerna kan utvecklas utifrån personalens ökande kunnande och behörighet.
 • Den internationella mobiliteten bör vara smidig och internationella forskare och experter ska behandlas jämlikt.
 • Stipendieperioder är vanliga under en forskares karriär. De som arbetar med stöd av stipendier ska garanteras goda tjänster och en jämlik ställning i arbetsgemenskapen.
 • Förbundet beaktar förändringarna i experternas arbete och de olika arbetsformerna i arbetslivet.
 • Universiteten och forskningsanstalterna ska i första hand genomföra de åtgärder som regeringens nedskärningar på utbildningssektorn föranleder utan personalminskningar. Vid minskning av personalen ska jämlikhet iakttas.
 • Förbundet lyfter fram de arbetslösa medlemmarnas ställning och kunnande, utvecklar tjänster som främjar sysselsättning och arbetar för att påverka arbetsgivarnas attityder.
 • Förbundet kräver att lagstiftningen om jämlikhet och jämställdhet aktivt verkställs i vetenskapssamfundet.
 • Samarbetet med de övriga förbundet som fungerar vid universiteten och andra organisationer som är viktiga för förbundets verksamhet intensifieras.
 • Förbundet följer med det nya centralorganisationsprojektets effekter i organisationsfältet.

3. Forskarförbundet som opinionsbildare inom universitets- och utbildningspolitiken

Förbundet är en betydande opinionsbildare inom universitets- och utbildningspolitiken både i Finland och internationellt. Det betonar betydelsen av forskningsbaserad information och värnar om den vetenskapliga grundforskningen. Förbundet arbetar för att göra vetenskapen känd: forskarna, de vetenskapliga metoderna och vetenskapens ekonomiska och samhälleliga betydelse. Forskarna deltar i samhällsdebatten.

 • Förbundet håller forskningen i Finland samt och hinder och problem för forskningen på agendan i samhället. Målet är ett system för undervisning och forskning på högsta nivå och med heltäckande hög kvalitet. Satsningarna inom vetenskapspolitiken får inte vara ensidiga och universiteten får inte ges för smala profileringar. Universiteten har stor regional betydelse.
 • Personalens och studerandenas ställning i beslutsfattandet vid universiteten ska förstärkas.
 • Förbundet stödjer digitalisering och användningen av öppna datalager och verksamhetsmodeller. Det arbetar för en öppen vetenskap där forskaren slår vakt om sina rättigheter och biblioteket tryggar att undersökningarna är synliga och kontinuerligt tillgängliga.
 • Förbundet arbetar för att påverka undervisnings- och kulturministeriet så att styrningen av den högsta undervisningen och forskningen skulle stödja en långsiktig och resultatrik forskning samt god arbetshälsa och personalpolitik. Förbundet för en dialog med de politiska partierna och riksdagsmännen för att trygga finansieringen av vetenskapen, särskilt den långsiktiga basfinansieringen.
 • Vetenskapens finansiärer, såsom stiftelserna, Finlands Akademi och Tekes, är viktiga samarbetspartner. Tillsammans med finansiärerna och dem som får finansiering söker förbundet metoder genom vilka arbete som utförs i forskningsprojekt och med stöd av stipendier kan organiseras på ett meningsfullt sätt.

 

Forskarförbundets strategi 2016–2020

slogan ttl ru

alaosa maisema