Medlemsförmåner

Som medlem av Forskarförbundet omfattas du av följande medlemsförmåner och –tjänster:

 • intressebevakning på arbetsmarknaden
 • rådgivning om arbetsförhållanden
 • Lönerådgivning
 • juridisk rådgivning
 • stöd av arbetslöshetskassan
 • tidskriften Acatiimi, 8 nummer/år
 • ett informationspaket för forskare med stipendium, annan skriftlig information som förbundet ger ut
 • kontantrabatt på Teboil servicestationer
 • Akavas kalender
 • Tjänsterna av Funktionärsorganisationernas bildningsförbund FOB ry
 • Varierande Akava-förmåner, tillgängliga via tjänsten Member+.

Juridisk rådgivning

När det gäller problem i anslutning till medlemmarnas anställningsförhållanden är den enklaste lösningen att vända sig till den lokala förtroendemannen eller till förbundets byrå.

Förbundets jurist ger råd i ärenden som gäller tjänsteförhållanden och styr medlemmen vidare till Eversheds om så behöv.

För att garantera juridisk service för medlemmarna har förbundet ingått samarbetsavtal med Advokatbyrå Eversheds (tidigare Juridia Bützow Ab).

När det gäller juridiska frågor i samband med privatlivet kan medlemmarna direkt ringa juristerna vid Advokatbyrå Eversheds (må-fr kl. 10-16):

Helsinki
010 6841 400
Hämeenlinna 
010 6841 401
Jyväskylä  
010 6841 402
Tampere
010 6841 403
Turku  
010 6841 404Växeln kopplar samtalet till en jurist som representerar rättsområdet ifråga eller i övrigt kan svara på frågorna.

Rådgivningen gäller t.ex. följandeområden:

 • ärenden gällande arv, testamente och avvittring;
 • familjerättsliga ärenden (äktenskapsförord, gåvor till barn och make/maka, äktenskapsskillnad och underhållsbidrag);
 • juridiska frågor kring sammanboende (t.ex. hävande av samägo);
 • arvs- och gåvobeskattning;
 • ärenden gällande hyresavtal, bostadsaktiebolag, bostadsköp, köp av annan fast och lös egendom och eventuella fel i köp;
 • ärenden gällande skadestånd;
 • ärenden som hör till bank- och säkerhetsrätten.

Telefonservicen täcker ärenden som medlemmen kan presentera och juristen klarlägga per telefon utan att behöva bekanta sig med de dokument som gäller ärendet. Rådgivningen täcker inte författandet av dokument. Telefonrådgivningen i privata ärenden gäller ej t.ex. förvärvsverksamhet och förtroendeuppgifter samt ämnesområden som kräver skriftlig redovisning.

Från 1 januari 2019 överförs de försäkringar som Forskarförbundet har tagit för sina medlemmar till försäkringsbolaget Turva.  

OP Försäkring Ab:s försäkringar är i kraft till slutet av 2018.

Försäkring för resor och olycksfall under fritiden

För samtliga medlemmar har Forskarförbundet hos försäkringsbolaget OP Försäkring Ab tecknat en försäkring för resor och olycksfall under fritiden. Olycksfallsförsäkringen gäller medlemmar som ej fyllt 68 år och som enligt befolkningsdatalagen har hemvist i Finland. Reseförsäkringen gäller medlemmar som ej fyllt 68 år, som är fast bosatta i Finland och som innehar giltigt FPA-kort.

Försäkringen för resor och olycksfall under fritiden gäller inte de medlemmar under 68 år som åtnjuter ålders-, sjuk- eller arbetslöshetspension. Däremot gäller försäkringen de medlemmar under 68 år som åtnjuter deltidspension eller rehabiliteringsstöd eller är tillfälligt arbetslösa. Försäkringsskyddet gäller till slutet av det år då medlemmen blir pensionerad.

Olycksfallsförsäkringen gäller olycksfall som inträffar under fritiden. För de medlemmar som inte har något anställningsförhållande (t.ex. stipendieforskarna) och som inte i förtjänstsyfte idkar företagsverksamhet gäller försäkringen på heltid.

Reseförsäkringen är i kraft på fritidsresor som är kortare än tre månader. För de medlemmar som inte har något anställningsförhållande (t.ex. stipendieforskarna) och som inte i förtjänstsyfte idkar företagsverksamhet gäller försäkringen på heltid. Försäkrade är automatiskt även medresande barnbarn eller familjemedlemmar som inte fyllt 15 år. I försäkringen ingår ingen resgodsförsäkring.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Förbundet har med försäkringsbolaget OP Försäkring Ab tecknat ett avtal om en yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Med försäkringen är det möjligt att till ett visst eurobelopp erhålla ersättning för jurist- och rättegångskostnader som uppstått i samband med rättsprocesser och vid meningsolikhet. Eurobeloppet fastställs årligen.

Organisationsförsäkring

Förbundet har tecknat en Organisationsförsäkring hos OP Försäkring Ab. Den ger medlemmarna försäkringsskydd i organisationsuppgifter och vid organisationstillställningar världen runt. Den försäkrade organisationsverksamheten omfattar t.ex. förbundsorganens möten, lokalföreningens möten, utbildnings- och övriga seminarier osv. I reseförsäkringen ingår resenärs-, resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Övriga försäkringar

Enligt ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget OP Försäkring Ab får en medlem i förbundet rabatt på sina privata Måttskyddsförsäkringar för hem och familj, samt på frivilliga bilförsäkringar av person-, paket- och husbilar samt husvagnar i privat bruk.

Tilläggsinformation via OP Försäkring Ab servicenummer 030 303 03 (må-fr kl. 8-18).

Tidskriften Acatiimi

Medlemmarna av Forskarförbundet får som medlemsförmån tidskriften Acatiimi.

Acatiimi är en tidskrift på finska, riktad till medlemmarna av Forskarförbundet, Professorsförbundet och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL samt intressentgrupper. Den utkommer med nio nummer årligen och upplagan är omkring 11 800 exemplar.  

En elektronisk version av tidskriften finns på adressen www.acatiimi.fi

Redaktion:

Chevredaktör Kirsti Sintonen, e-post: kirsti.sintonen(at)acatiimi.fi, tfn 020 758 96 18

Adressändringar:  

Miia Ijäs-Idrobo, e-post: miia.ijas(at)tieteentekijoidenliitto.fi

Medlemsförmåner för Akava-medlemmar

Liksom de övriga förbunden inom Akava har Forskarförbundet anslutit sig till medlemstjänsten Jasenedut.fi, där det erbjuds ett mångsidigt urval förmåner och rabatter.

Parallellt med övriga förmåner blir Akava-medlemmarna delaktiga av bl.a. tjänsterna som ges av Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry  samt av A-lomat ry. 

Närmare om förmånerna för Akava-medlemmar på adressen: Member+