Arbetslöshetsskydd

Medlemmarna i förbundet är försäkrade mot arbetslöshet genom Lärarnas arbetslöshetskassa  

Anvisningar av Lärarnas arbetslöshetskassa

Anvisningarna gäller sådana medlemmar av a-kassan, som under sin tid som inskrivna i kassan har uppfyllt de kriterier om anställningstid som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Perioder som stipendiat, liksom också studier på heltid, sjukdagpenning eller familjeledighet förlänger granskningsperioden med upp till sju år, och personens inkomster i sammanhanget påverkar inte bestämningen av dagpenningsbeloppet. Personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassan kan ansöka om förmåner hos folkpensionsanstalten.

Om du blir arbetslös, ska du göra som följer:

 1. Anmäl dig på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) som arbetslös arbetssökande omedelbart när arbetsförhållandet eller stipendieperioden upphör eller när permitteringen börjar; håll arbetsansökan i kraft enligt de anvisningar du får av TE-byrån. En a-kassa kan inte betala dagpenning för perioder när arbetssökningen inte är anhängig.

 2. Fyll med omsorg i ansökan om utkomstskydd och skaffa alla de bilagor som efterfrågas. Ansökningsblanketterna finns på TE-byråerna och på Lärarnas arbetslöshetskassas webbplats. Det går också att göra dagpenningsansökan elektroniskt, via Openet.

Närmare avvisningar om ansökningen av dagpenning finns på Lärarnas arbetslöshetskassas webbplats webbplats.

 3. Skicka till arbetslöshetskassan din första ansökan jämte bilagor när du varit arbetslös minst två kalenderveckor (med söndag som sista dag). Ett undantag är deltidsarbetande och personer med biinkomster, som ansöker per kalendermånad. Upprepad ansökan inlämnas varje gång fyra kalenderveckor gått, eller varje kalendermånad. Samma ansökningsfrekvens fortgår så länge som arbetslösheten pågår. Ansökan om dagpenning ska alltid göras inom tre månader från det datum penningen utbetalas.

Arbetslöshetskassans adress: Lärarnas arbetslöshetskassa, Bölegatan 4 B, 00240 Helsingfors, e-post: opettajien.tk(at)opetk.fi

4. Håll ditt medlemskap i kassan i kraft även under arbetslösheten. Förbundets organisationssekreterare mari.hurskainen(at)tieteentekijoidenliitto.fi informerar om hur medlemsavgiften betalas under arbetslöshetsperioderna.

5. Meddela genast a-kassan om alla omständigheter som inverkar på dagpenningen. Sådant kan vara bl.a. studier, perioder med arbete, stipendier, sjukledighet, företagsverksamhet, lön under uppsägningstiden, socialförmåner eller förvärvsinkomst av andra slag. Även TE-byrån måste informeras om förändringar som sker i din situation.

6. En uppskattning av dagpenningsbeloppet får du t.ex. med en modell för dagpenningsberäkning som finns på webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. TYJ.

Länkar som kan vara nyttiga: Lärarnas Arbetslöshetskassa, TE-tjänster, Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ