Työttömyysturvalain muutos

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut työttömyysturvalain muutos tekee muista kuin työ- tai virkasuhteessa työskentelevistä yrittäjiä. Apurahalla työskentely ei edelleenkään ole yritystoimintaa.

Yritystoimintaa on lakimuutoksen jälkeen aiempi "oma työ", kuten toimeksiantojen perusteella työskentely, monet freelancetilanteet ja ns. laskutusosuuskuntien kautta tehtävä työ. Tutkijoilla tällaisia töitä ovat yleisesti vaikkapa käännöstyöt, yleistajuisten artikkeleiden kirjoittaminen, konsultointi tai tilaustutkimukset, joista maksetaan palkkio.

Yritystoiminta voi olla pää- tai sivutoimista. Satunnaiset opetus- tai muut keikat ovat sivutoimista yritystoimintaa, jonka ohella voi saada työttömyyspäivärahaa. Pääsääntö on tällöin se, että keikat eivät saa estää kokoaikatyön vastaanottamista.

Myöskään väliaikainen, mutta päätoiminen yrittäjyys, jonka voi vaikkapa konsultti- tai toimeksiantosopimuksen nojalla todistaa päättyneeksi, ei estä palaamista ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Toimeksiantona tehdyn työn on tällöin oltava kokoaikaista, eikä sopimus voi olla kahta vuotta (työttömyysturvan tarkastelujaksoa) pidempi.

On myös huomattava, että toimeksiantosopimukset ja vastaavat eivät kerrytä työssäoloehtoa. Sitä kertyy vain palkkatyöstä, josta työnantaja on maksanut ns. oheiskulut.

Palkansaajan työssäoloehdon voi kerryttää työskentelemällä osuuskunnassa. Tämä edellyttää, että osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan. Ks. tarkemmin Työttömyyskassojen yhteisjärjestön tiedote (23.6.2016).

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimiyrittäjä voi niin ikään toiminnan lopetettuaan päästä pienemmällä byrokratialla työttömyysetuuksien piiriin.

Ongelmia ja parannusehdotuksia

Ongelmaksi jää edelleen se, että lain soveltaminen ja tulkinta tapahtuu TE-toimistoissa, joissa sivu- ja päätoimisuutta saatetaan arvioida eri tavoin. Niinpä päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjyyden määrittelyä olisi selkiytettävä ja TE-toimiston päätösten ennakoitavuutta parannettava.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut TE-toimistoille lain soveltamisohjeet, mutta niissä on edelleen epämääräisyyttä, joka mahdollistaa erilaiset tulkinnat.

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen yhteydessä lausuman, jonka mukaan ”eduskunta edellyttää, että TE-toimistojen osaamista, ohjeistusta ja toimintakäytäntöjä pikaisesti tarkennetaan omassa työssä työllistyvien ja yrittäjien työttömyysturvan osalta ja työvoimahallinnon ratkaisukäytäntöä seurataan yhdenmukaisen ratkaisukäytännön ja työttömyysturvaa hakevien oikeusturvan varmistamiseksi. Tarkennukset tulee tehdä erityisesti toiminnan sivu- ja päätoimisuuden sekä toiminnan lopettamisen osalta.”

Eduskunta hyväksyi myös lausuman, jonka mukaan ”epätyypillisissä työsuhteissa ja toimeksiantosuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan kehittämistarpeet selvitetään ja selvityksen perusteella tarvittaessa valmistellaan lainsäädännön muutosehdotukset”. 

Valiokunnassa nousi niin ikään esille se, että työttömyysturvalaki vaatisi uudistuksen, joka ottaisi nykyistä paremmin huomioon työn uudet muodot ja että työttömyysturva kannustaisi ottamaan vastaan kaikenlaiset työt työn tekemisen ja teettämisen tavasta ja työn kestosta riippumatta.

Liitto edistää toiminnassaan tämän suuntaista kehitystä. 

Miten toimia

Jos jäät työttömäksi, TE-toimistolle pitää ennen muuta ilmoittaa olevansa työtön ja valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Lisäksi tulee kertoa mahdollisesta opiskeluoikeudesta ja yritystoiminnasta, vaikka harjoittaisikin itsenäistä tulonhankintaa muutoin kuin yritysmuodossa. Nämä tulee osoittaa sivutoimisiksi.

Jos olet jo työtön ja saat päivärahaa, keikkatöiden, kuten opetuksen, vastaanottaminen ei ole ongelma. Kuukaudessa voit ansaita 300 euroa ilman, että tuloilla on vaikutusta työttömyysetuuteen. Jos tuloja on enemmän, voit saada soviteltua päivärahaa. Lisätietoa on Opettajien työttömyyskassan sivulla. Keikkoja saa toisin sanoen tehdä, kunhan ne eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

Jos tulet mielestäsi väärin perustein katsotuksi päätoimiseksi yrittäjäksi, ota yhteys päätöksen tehneeseen virkailijaan ja selitä, miksi päätös on väärä. Päätöksestä voi myös valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja sen jälkeen vakuutusoikeuteen. Liiton lakimies neuvoo ja tarvittaessa myös avustaa näissä asioissa.

 

Lukemista:

Journalisti 1/2016: Älä sano olevasi freelancer! 

Yle uutiset 21.1.2016: Työttömyysturvalaki muuttui ja mikään ei muuttunut – ”Tästä liikkuu nyt hirveä määrä vääriä tietoja”

Outi Alanko-Kahiluoto ym., Kirjallinen kysymys työttömyysturvalain tulkintaongelmista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö