Määräaikaiset työsuhteet

Tieteentekijöiden liitto ja liiton luottamusmiehet neuvottelevat jatkuvasti yliopistotyönantajan kanssa jäsenten määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvistä asioista, kuten vakinaistamisesta tai työsuhteen laittomasta päättämisestä aiheutuvista korvauksista. Mikäli määräaikaisen työsuhteen peruste tai muut työsuhteeseen liittyvät asiat askarruttavat, kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen luottamusmieheen tai liiton toimistoon.

Työsopimuslain 1 luvun 3 § todetaan, että työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Työsopimuksen jatkuva luonne on siis työsopimuslain valossa perusperiaate ja määräaikainen työsopimus aina poikkeus, joka vaatii perustellun syyn. On hyvä muistaa, että jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle on oltava perusteltu syy. Mikäli perusteltu syy puuttuu, pidetään työsopimusta toistaiseksi voimassa olevana.

Yliopistojen henkilökunnasta käytännössä yli puolet on määräaikaisissa työsuhteissa. Työsopimuksen määräaikaisuuden perusteena voi olla esimerkiksi toisen työntekijän sijaisuus tai avoinna olevan tehtävän hoitaminen. Työn projektiluonteisuus ei riitä määräaikaisuuden perusteeksi, mikäli työ ei ole tosiasiallisesti sidottu projektin kestoon tai sisältöön. Myöskään ulkopuolinen rahoitus ei yksistään ole peruste tehdä työntekijän kanssa määräaikainen työsopimus.

Määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisesta puhutaan silloin, kun määräaikaisia työsopimuksia on solmittu peräkkäin kaksi tai useampia. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaan myös määräaikaisista työsuhteista voidaan käydä paikallis- ja liittotason neuvotteluja, jotka voidaan saattaa vielä Työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Myös käräjäoikeus voi vahvistaa työsopimuksen toistaiseksi voimassaolevaksi, jos perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle puuttuu. On myös hyvä muistaa, että työsuhde voi muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimuslaissa mainitun hiljaisen pidentymisen myötä, mikäli työntekijän työskentelyn sallitaan jatkuvan määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen ja työnantaja on tästä tietoinen, mutta uutta työsopimusta ei ole tehty.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevalla on työntekijänä samat oikeudet kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevalla. Esimerkiksi työterveyshuolto, erilaiset lomat tai vapaat kuuluvat yhtäläisesti myös määräaikaisessa työsuhteessa oleville.

 

Acatiimin (3/2013) juttu määräaikaisohjeesta

 Määräaikaiset työsuhteet -opas FI (pdf) (1.9 MB)