Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tieteentekijöiden liitto pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopistoissa ja myös muilla työpaikoilla, joissa jäsenet työskentelevät. Liitto neuvoo ja tiedottaa jäseniään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuksiin liittyvissä asioissa, kuten työhönotossa, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä sekä äitiys- ja vanhempainvapaa-asioissa sekä ulkomaalaisten jäsenten kysymyksissä.

Käsitteenä tasa-arvolla voidaan tarkoittaa sekä miehen ja naisen välistä tasa-arvoa tai ihmisten välistä tasa-arvoa laajemminkin. Juridisena käsitteenä tasa-arvolla viitataan käytännössä miehen ja naisen väliseen tasa-arvoon ja lakiin miehen ja naisen välisestä tasa-arvosta.

Yhdenvertaisuudella voidaan ajatella olevan laajempi tarkoitus käsitteenä, jolloin puhutaan kaikkien ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta. Juridisena käsitteenä yhdenvertaisuus viittaan yhdenvertaisuuslakiin ja laissa erikseen määriteltyihin syrjintäperusteisiin, joita ovat esimerkiksi ihonväriin, uskontoon, etniseen alkuperään, ikään, terveydentilaan jne. liittyvät seikat. Myös muissa laeissa on säännöksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tai yleensä syrjintään liittyen. Esimerkiksi työsopimuslaissa on omat säännöksensä. On huomattava, että kaikkien lakien sisältö ei ole keskenään samalla tavalla jäsentynyttä, eivätkä esimerkiksi syrjintäperusteet ole kaikilta osin yhteneviä.


Akavan, SAK:n ja STTK:n vuonna 2016 julkaisema Tasa-arvo-opas.

Saari, Milja: Samapalkkaisuuden politiikka. TANE-julkaisuja (2016) 17

Saari, Milja: Samapalkkaisuus - neuvoteltu oikeus: Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa